Đây là đơn vị được chọn chỉ đạo điểm cuộc vận động này theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an và chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Tại buổi lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ry phát biểu nhấn mạnh: Cuộc vận động này chính là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên theo 6 điều Bác Hồ dạy; gắn bó mật thiết với quần chúng, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, biết dựa vào nhân dân để làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Mỗi tập thể, cán bộ, chiến sĩ cần chấp hành nghiêm túc nguyên tắc, quy trình công tác; thực hiện tốt điều lệnh CAND; kịp thời ngăn chặn tiêu cực, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân...

M.Phương