Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, nhờ sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam mà tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng nhìn chung được đảm bảo.

Công an tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn Hội nghị chống khủng bố khu vực Đông Nam Á, các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và các ngày lễ lớn khác; bảo vệ an toàn 21 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc; các mục tiêu quan trọng, khu vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ…

Đông đảo lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Quảng Nam, Công an các địa phương tham dự hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT; trọng tâm là tập trung tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

Bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương và các công trình trọng điểm về kinh tế, quốc phòng, an ninh, trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Ngọc Thi