Là chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền do Bộ Công an tổ chức ngày 26-9.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác nổi bật trên lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng CAND từ đầu năm 2019 đến nay nêu rõ, từ đầu năm 2019 đến nay, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cấp uỷ và lãnh đạo Công an các cấp luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CABD, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ giải pháp, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng Đảng, XDLL trong CAND  nhất là Quy định 192 của Bộ Chính trị của tổ chức Đảng trong CAND; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giáo dục truyền thống cách mạng được tăng cường; mối quan hệ máu thịt giữa Công an với nhân dân được duy trì và phát triển. Tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua,  nhất là cuộc vận động “Xây dựng phong trào người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” gắn với đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở. Triển khai, bố trí công an xã, thị trấn chính quy bước đầu đã đem lại hiêu quả tích cực, tình hình ANTT ở địa  bàn cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thông báo tổng quan chung về tình hình xây dựng lực lượng của cả nước; kết quả công tác tinh gọn bộ máy... và điều hành nội dung tham luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá công tác xây dựng Đảng, XDLL trong CAND trong thời gian qua luôn được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND tiếp tục được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an. “Công tác truyền thông đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tập trung xây dựng Đề án quy hoạch báo chí trong CAND” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần khắc phục.

Để thực hiện tốt công tác XDLL trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đã đưa ra 9 vấn đề, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải xác định mục tiêu, yêu cầu chung của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự rõ nét trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát cơ sở. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo đúng chỉ đạo của Bộ là “tăng cường cơ sở”.

Bộ trưởng Tô Lâm kết luận Hội nghị

Mọi CBCS đều phải tự giác thực hành nghiêm trách nhiệm “nêu gương”,  nhất là đối với người đứng đầu đơn vị. “Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương trước. Tập thể chi bộ, cấp uỷ thường xuyên nhận diện, ngăn chặn kịp thời nững biểu hiện suy thoái của cán bộ đảng viên” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm về tổ chức, cán bộ đã được xác định từ đầu năm 2019. Trong đó, trọng tâm là công tác “hoàn thiện thể chế”; tổ chức rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, quyền hạn, phân công, phân cấp trên các mặt công tác của Bộ Công an cho mô hình tổ chức mới của Luật CAND năm 2018 và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự mới được ban hành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

 Xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy theo cơ cấu, giới thiệu  nguồn cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng để quy hoạch, bổ nhiệm. Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của Bộ là “tăng cường cơ sở. Triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp công an. Tập trung xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Công an chính quy trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã phải được tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhất là kỹ năng vận động quần chúng; tăng cường tương tác với nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, ngay tại cơ sở. Thực hiện 3 cùng với nhân dân. Kiềm chế gia tăng của tội phạm hình sự, không để tội phạm lộng hành, công  khai hoạt động...

Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các trường, học viện CAND, các cơ sở đào tạo phải không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gắn công tác giảng dạy với trao đổi thực tiễn công tác. Xác định chỉ tiêu, chuyên ngành bậc học, loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thủ trưởng Công an các cấp phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện điều lệnh CAND. Kịp thời phát hiện, xử lý  nghiêm các sai phạm theo hướng chủ động, không có vùng cấm, không có  ngoại lệ.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: mọi CBCS Công an phải luôn khắc ghi và thực hiện cho được lời huấn thị và lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục siết chặt kỷ cương, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. “Từng CBCS phải giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của bọn tội phạm, các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không được lợi dụng cương vị công tác của mình để làm hại đến lợi ích chung” – Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực ANTT và hoạt động của lực lượng CAND. Công tác thông tin, truyền thông của lực lượng CAND phải bám sát chủ trương, đường lối và định hướng tuyên truyền của Đảng, hướng vào việc giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho CBCS. Tăng cường phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời đưa tin, định hướng dư luận về những vấn đề liên quan đến ANTT và hoạt động của lực lượng Công an.

Tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động giúp dân khi bị thiên tai, lũ lụt...

Phương Thuỷ