Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá mô hình đào tạo gắn lý luận với các vấn đề thực tiễn và các vấn đề đặt ra trong công tác tổ chức giảng dạy thực hành cho học viên các trường CSND hiện nay. 

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu tham dự, Hội thảo đã đề xuất các giải pháp thống nhất trong tổ chức giảng dạy thực hành giữa các trường CSND như làm rõ mục tiêu, căn cứ, phương pháp, các điều kiện đảm bảo giảng dạy thực hành; 

Yêu cầu về năng lực thực hành, tiêu chí đánh giá năng lực thực hành của các Học viện, trường CSND. Từng bước thí điểm, nhân rộng các mô hình, những kinh nghiệm hay trong giảng dạy thực hành tại các trường CSND; Tăng cường mối quan hệ giữa các nhà trường CAND và các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương trong việc giảng dạy thực hành cho giảng viên. 

Nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành trong các trường CSND, gắn lý luận với thực tiễn nhằm đào tạo ra những học viên cảnh sát có năng lực thực hành đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là trong bối cảnh mặt trái của hội nhập quốc tế, sự phát triển kinh tế xã hội, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Huyền Thanh