Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngày 12-9-2016, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND. Trong đó, xác định rõ 7 nội dung trọng tâm cần thực hiện và coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; giao Tổng cục Chính trị CAND là cơ quan Thường trực giúp Đảng ủy CATƯ chỉ đạo thực hiện trong toàn lực lượng CAND. 

Sức lan tỏa của Chỉ thị 05 trong CAND càng được thể hiện rõ rệt hơn trong từng công việc, trong cách ứng xử với nhân dân, quyết liệt trong đấu tranh với các loại tội phạm... khi nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới và Kế hoạch số 337 về tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng, với nội dung cốt lõi là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ứng xử nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Những nội dung trên cũng được coi là một trong những biện pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng trong CAND. Để “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy CATƯ đã chỉ đạo thực hiện một số việc cần làm ngay, trong đó chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” trong toàn lực lượng; tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết, gắn với tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện, đồng thời chỉ đạo các tổ chức quần chúng tích cực tham gia góp ý xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên giúp dân thu hoạch lúa.

Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ.

Kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua và nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm trong lực lượng CAND. Những việc làm trên đã nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong CAND, theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo"...

100% Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và CBCS. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác xây dựng lực lượng hàng năm, gắn kết chặt chẽ với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, với phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương.

Công an tỉnh Hòa Bình ra Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 và ký Giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 không, 2 quản”; Công an tỉnh Hà Nam ra Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05; tổ chức xây dựng mô hình điểm cấp tỉnh về “Đổi mới, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công an Quảng Trị phát động phong trào thi đua quản lý tốt, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp. Công an TP Đà Nẵng, Nam Định, Tuyên Quang, Hải Dương, An Giang…xây dựng bản đăng ký kế hoạch của cá nhân, tập thể thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị.

Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức ghi danh vào sổ đảng viên tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở hằng tháng làm cơ sở cho việc lựa chọn gương người tốt, việc tốt.

Tổng cục Chính trị CAND tổ chức triển lãm sách ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng CAND; tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến CAND trên sóng ANTV; tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức quần chúng CAND… đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức, trách nhiệm và hành động của CBCS Công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND; tạo động lực thúc đẩy CBCS hăng hái thi đua phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Qua thực hiện Chỉ thị 05, lực lượng CAND đã xuất hiện nhiều gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy với công việc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Anh Hiếu