Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia do đồng chí GS.TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng; bà Lê Yên Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên. Cùng dự buổi nghiệm thu còn có các nhà khoa học trong Hội đồng; các đại biểu khách mời là các nhà khoa học Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ…

Các đại biểu tham dự cuộc họp nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, Thượng tướng Bùi Văn Nam trình bày tính cấp thiết và mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài. Trong đó khẳng định, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được hình thành từ rất sớm, gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển của lực lượng CAND; là một phong trào cách mạng sâu rộng, bền bỉ, có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Thực tiễn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua, bên cạnh ưu điểm và kết quả đạt được, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn những hạn chế nhất định. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới về nhiều mặt, vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay” ở cấp quốc gia là đòi hòi khách quan, xuất phát từ cả yêu cầu thực tiễn và lý luận.

Hội đồng nghiệm thu nghiêm túc thảo luận, đánh giá về đề tài.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đề tài nghiên cứu góp phần bổ sung, phát triển lý luận về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Cùng với đó, đề tài làm rõ nhận thức cơ bản và những yếu tố tác động đến phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; khảo sát thực trạng công tác xây dựng phong trào và hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đánh giá ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập; dự báo về sự cần thiết, những thuận lợi và khó khăn đối với công tác xây dựng phong trào…

Hội đồng nghiệm thu nghiêm túc thảo luận, đánh giá về đề tài.

Được biết, đây là đề tài công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, sâu sắc lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên phạm vi cả nước, làm sáng tỏ những quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền ANND, thế trận ANND đã được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời đã chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế bất cập từng công tác, cũng như nguyên nhân của những hạn chế bất cập. Đánh giá được tương đối toàn diện thực trạng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên 8 lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, chỉ ra được những ưu điểm và tồn tại hạn chế làm cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp…

GS.TS Vũ Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến kết luận.

Tại cuộc họp nghiệm thu đề tài, các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia đề tài đều có chung nhận định, công trình nghiên cứu xứng đáng được đánh giá kết quả xuất sắc, nội dung đề tài mang giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn, hoàn thành được mục tiêu và nhiệm vụ mà đề tài đã đặt ra…

Sau khi nghe đánh giá của từng ủy viên trong Hội đồng, phát biểu kết luận cuộc họp, GS.TS Vũ Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chúc mừng các đồng chí trong Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành xuất sắc đề tài khoa học cấp quốc gia “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu cấp Quốc gia đề tài “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

GS.TS Vũ Văn Hiền khẳng định, đề tài có tính chất rất quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, trực tiếp nòng cốt là lực lượng CAND. Ngoài nội dung sâu sắc, phong phú, có hàm lượng khoa học cao, đề tài đã hệ thống hóa và bổ sung, phát triển lý luận về phong trào và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đề tài cũng đã đánh giá đúng thực trạng công tác bảo vệ ANTQ cũng như việc xây dựng phong trào này trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những mặt ưu, nhược điểm, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khả thi làm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, thực tiễn mới. Các sản phẩm của đề tài có chất lượng cao, đạt và vượt yêu cầu theo quy định...

Đề tài khoa học đề tài khoa học cấp quốc gia “Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong điều kiện công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế hiện nay” do Bộ Công an thực hiện, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ nhiệm đã được các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia thống nhất nghiệm thu, bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc với 100% số phiếu.


Xuân Trường