Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an thay mặt Văn phòng Đảng ủy CATW đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2016 trong Đảng bộ CATW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác văn phòng cấp ủy; mối quan hệ phối hợp giữa Văn phòng Đảng ủy CATW với các văn phòng cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nêu trên trong thời gian tới…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu văn phòng cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao hon nữa nhận thức, tầm quan trọng của công tác văn phòng cấp ủy cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác này để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy CATW trong Đảng bộ mình. Văn phòng Đảng ủy CATW và văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần chủ động bám sát chương trình công tác năm 2016, chương trình công tác toàn khóa để tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng trình bày báo cáo sơ kết công tác Văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2016 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy CATW và cấp ủy đảng bộ bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng phát sinh để không  xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chuyên sâu cho cấp ủy về những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; chú ý quan hệ phối hợp giữa các đơn vị,  chức năng thông tin tổng hợp xử lý tình huống phục vụ lãnh đạo phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Quan tâm, xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống văn phòng cấp ủy đủ mạnh. Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Văn phòng Đảng ủy CATW nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND báo cáo, đề xuất  Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an.

Anh Hiếu