Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng là chỉ đạo của Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác đảng đối với 148 đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ, chi bộ khối X, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc, do Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tổ chức vào ngày 13-10-2016.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng.

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục tham mưu Tổng cục Chính trị CAND báo cáo tóm tắt kết quả lớp học nêu rõ: 

Tham dự Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt cho các học viên tham dự lớp bồi dưỡng công tác đảng nhiều chuyên đề chính nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản và kỹ năng, phương pháp công tác cho các đồng chí cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục. 

Lớp bồi dưỡng kết thúc đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo kế hoạch. Các học viên đã tham gia học tập nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định...

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ, công tác xây dựng Đảng hiện nay là hết sức cấp bách, hết sức quan trọng, cần được quan tâm đúng mức, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Thời gian tới, các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lần này với chức trách, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm: Kịp thời triển khai những kiến thức đã được nghiên cứu, truyền đạt trong thời gian tham gia Lớp bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, đảng bộ và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác đảng để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 về thi hành Điều lệ Đảng. Nêu cao và đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, vai trò của các Đảng bộ, đơn vị trong CAND; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. 

Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng và phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ nề nếp, thường xuyên. Phát huy mặt tích cực của cán bộ, đảng viên thực sự trung thành, xả thân vì lý lưởng, mục tiêu, phấn đấu trong công việc; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và phòng chống "tự diễn biến" trong nội bộ. Xây dựng Đảng bộ Tổng cục và các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục tiên phong, gương mẫu về mọi mặt, làm mẫu cho các Đảng bộ khác về công tác xây dựng Đảng...

Anh Hiếu