Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 5721/VPCP gửi Bộ Công an và một số Bộ, ngành liên quan thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo việc nâng cao năng lực và hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2006-2010.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương rà soát và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Phòng, chống ma túy; phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan lập tổ công tác tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2006; cần nghiên cứu báo cáo Thủ tướng cho chủ trương xây dựng chiến lược phòng, chống ma túy đến năm 2020; đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 199 ngày 6/10/1999 về chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính cần chỉ đạo các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc lĩnh vực được phân công tăng cường sự phối hợp, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tất cả các địa bàn, đặc biệt là giai đoạn cuối năm 2006 đầu năm 2007…

PV