Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bảo đảm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của các cấp uỷ và pháp luật Nhà nước được xác định đúng, chấp hành nghiêm và có kết quả.

Toàn cảnh hội thảo.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng nên những năm qua, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thông qua việc ban hành quy chế làm việc, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và trực tiếp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ, tổ chức Đảng và đảng viên trong đảng bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả tích cực đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ vẫn còn một số mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn.

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh” được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những ưu điểm, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc và tìm ra nguyên nhân, biện pháp, giải pháp phù hợp tháo gỡ, khắc phục trong quá trình tiến hành công tác kiểm ta, giám sát trong thời gian tới.

Đồng thời, học hỏi những bài học lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương và các đảng bộ trực thuộc, giúp cấp uỷ, uỷ viên Uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nâng cao kỹ năng, tính chủ động, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu của cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp và Uỷ ban kiểm tra các đảng uỷ cơ sở; những kiến nghị, đề xuất và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn của cán bộ kiểm tra đảng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chi bộ đối với đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ đảng viên theo quy định; việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề tại đảng uỷ cơ sở và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra đảng…

L.C