Với 54 bài tham luận của các đại biểu tham dự , Hội thảo đã khẳng định những hiểu biết và quán triệt sâu sắc của các nhà khoa học, các nhà giáo đối với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong giảng dạy các môn lý luận chính trị” ngày 9-3.                        

Các giải pháp đều đa dạng, phong phú và có tính khả thi cao, thiết thực trong giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện Chính trị CAND và Học viện chính trị, Bộ quốc phòng.

Đây có thể xem là tiền đề để các khoa chuyên ngành lý luận chính trị của 2 học viện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xứng đáng với bề dày truyền thống của những đơn vị đầu ngành trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

H.Thanh