Đợt phát động được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dân tộc, của lực lượng CAND, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1 về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thành tựu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND và 30 năm xây dựng, phát triển của Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Thông qua đó để nâng cao ý thức tự giác chấp hành điều lệnh CAND; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử có văn hóa, nâng cao trình độ năng lực, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào “CAND học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Phong trào thi đua đặc biệt sẽ được chia thành 4 đợt, diễn ra từ 19-5-2019 đến 25-8-2020. Các nội dung và chỉ tiêu của đợt thi đua sẽ được đánh giá trên các lĩnh vực an ninh, trật tự; trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần…
Đ.Trọng