Lớp học đã nghe báo cáo viên triển khai sâu 5 chuyên đề về công tác phát triển Đảng trong lực lượng CAND, cấp cơ sở. Lớp học nhằm hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các cấp bộ Đoàn, cấp ủy Đảng về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng và động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng cho đoàn viên thanh niên. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực để đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện, thử thách. Nâng cao tính trách nhiệm, tính chủ động và kế hoạch của các cấp bộ Đoàn trong phát triển đảng viên trẻ. Tổ chức cơ sở Đảng cần tích cực đầu tư thời gian và tâm huyết cho việc phát triển đảng viên trẻ

PV