Căn cứ Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 3/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND; Kế hoạch số 251/KH-BCA ngày 30/8/2016 về việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8-2020

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước chưa được xử lý, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Đồng thời, cũng hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Lâm