Thời gian qua, lãnh đạo các cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT ngày 1-6-2006 của liên ngành Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Tổng số 9.797 thông tin, tài liệu, trên 2.000 danh chỉ bản đối tượng được tiếp nhận, xử lý, phân loại, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

Các thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội của các cơ quan tư pháp được thông báo, gửi về cơ quan Hồ sơ đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Sau khi thảo luận thống nhất dự thảo nội dung Qui chế phối hợp, lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Qui chế thực hiện. Buỗi lễ thành công tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữ ba ngành trong tổ chức quản lý, khai thác và cung cấp thông tin phục vụ công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, góp phần thực hiện Thông tư 03 đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ đắc lực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Nguyễn Thái – Việt Dũng