Tới dự có đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo 4 đơn vị thuộc Khối thi đua.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Cơ yếu trong năm 2017, trong đó phấn đấu 100% các đơn vị trong Khối thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 90% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật; đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu vững mạnh; không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đại diện lãnh đạo 4 đơn vị thuộc Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ đã bày tỏ sự  đồng thuận cao với những nội dung giao ước thi đua do đơn vị khối trưởng Khối thi đua - Cục Cơ yếu, Bộ Công an đưa ra. 

Đồng thời nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Cơ yếu trong năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, bảo đảm hệ thống liên lạc thông suốt, bảo đảm tuyệt đối bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về cơ yếu;

kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và các thế lực thù địch, chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hùng Sơn