Năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Tổng cục XDLL - CAND đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chương trình công tác của cấp ủy Đảng và UBKT đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị triển khai công tác năm 2007 của UBKT Đảng ủy Tổng cục, Thiếu tướng Châu Văn Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT nêu rõ: Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2007 là UBKT các cấp tiếp tục tham mưu, đề xuất và giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt để tổ chức Đảng và đảng viên nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy CATW về nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, UBKT các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất và phục vụ cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung kiểm tra, giám sát theo điều 30 của Điều lệ Đảng.

Thiếu tướng Châu Văn Mẫn trao Bằng khen của Tổng cục XDLL-CAND cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, cần chú ý cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, sâu sát cơ sở; bám sát chỉ tiêu, kế hoạch làm việc đã được xây dựng. Phải quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo quy định.

Qua kiểm tra, phải kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có sai phạm…

Minh Phương