Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), Đảng ủy Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an nhiều chủ trương lớn để đáp ứng kịp thời với yêu cầu công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn phát triển mới của đất nước…; tập trung chỉ đạo tham mưu cho Bộ Công an trình Chính phủ Nghị định, các Bộ ban hành các thông tư,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH… 

Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, phân tích, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Công an các địa phương đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC và CNCH không để bị động, bất ngờ trong các tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo phương châm 4 tại chỗ… 

Chú trọng đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính về PCCC theo tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, xử lý nghiêm và công khai các công trình, chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng, “chây ỳ”, không khắc phục các thiếu sót, vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cán bộ, đảng viên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã đạt được trong 5 năm qua.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nhất là Nghị quyết số 51-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia” gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH...; làm tốt chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về PCCC. 

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC, tập trung kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở trọng điểm nguy hiểm cháy, nổ; xử lý nghiêm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các cơ sở vi phạm an toàn về PCCC...; tập trung năng lực, trí tuệ xây dựng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đồng bộ hiệu lực, hiệu quả để góp phần tối ưu hóa trong xử lý cháy, nổ.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, tập trung kiện toàn mô hình tổ chức, quan tâm bồi dưỡng, năng lực, thực tiễn cho lực lượng PCCC địa phương theo phương châm 4 tại chỗ; chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Khai thác và sử dụng hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, viễn thông tin học, cơ yếu, thông tin liên lạc và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nhất là phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu...


Minh Hiền