Theo đó: Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ CAND được cấp một số hiệu khi được phong cấp bậc hàm ANND hoặc CSND; số hiệu CAND không thay đổi khi thay đổi vị trí công tác (chuyển đơn vị, bổ nhiệm hoặc thăng cấp bậc hàm). Số hiệu CAND cũng là số hồ sơ cán bộ, số giấy chứng minh ANND, giấy chứng nhận CSND hoặc số giấy chứng nhận điều tra hình sự (nếu là điều tra viên) của cán bộ đó.

Tổng cục XDLL - CAND thống nhất quản lý, theo dõi chặt chẽ trong toàn lực lượng CAND về số hiệu, số hồ sơ cán bộ, số giấy chứng minh ANND, giấy chứng nhận CSND và số giấy chứng nhận điều tra hình sự.

Công văn cũng hướng dẫn cụ thể về việc cấp phát, quản lý và sử dụng số hiệu CAND. Theo đó, trong tháng 10/2006, Bộ sẽ cấp phát số hiệu cho cán bộ, chiến sĩ công tác tại các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ và Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh; sau đó cấp tiếp cho Công an các tỉnh, thành phố và việc cấp phát sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2006.

Các đơn vị, địa phương sử dụng số hiệu CAND mới kể từ ngày được cấp phát

X.H.