Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án về “Chiến lược hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung làm rõ;

Trong đó đánh giá tình hình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập trong lĩnh vực an ninh, trật tự nói riêng; những thách thức đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự; từ đó đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp và phương pháp tổ chức thực hiện Đề án. Đặc biệt, chú trọng đến công tác phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan trong hội nhập quốc tế; chủ động tăng cường hợp tác song phương và đa phương, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đã giao nhiệm vụ cho bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc, trên cơ sở ý kiến thảo luận tại cuộc họp, tổng hợp và xây dựng đề cương chi tiết, lấy ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo để thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị; đồng thời, tổ chức Hội thảo, tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ngành có liên quan, sớm hoàn thiện nội dung Đề án để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét và trình Chính phủ phê duyệt…

Kim Anh