Xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, tính nhân văn trong công tác Công an vì nhân dân phục vụ; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao là những nội dung trọng tâm được đề ra tại Hội thảo Xây dựng các tiêu chí về phong cách người cán bộ Tổng cục V - Bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ do Tổng cục V tổ chức tại Hà Nội, ngày 9-5.

Trong những năm qua, công tác xây dựng lực lượng nói chung, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục V nói riêng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục V quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt với nhiều Cuộc vận động lớn như: “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. 

Được sự tin yêu, giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân; Tổng cục V luôn tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; củng cố an ninh, góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Tổng cục V đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng khác…

Các ý kiến trao đổi, tham luận tại Hội thảo tập trung làm rõ việc xây dựng lực lượng trong thời gian qua, trọng tâm là công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức lối sống, tư thế, lễ tiết, quân phong, quân kỷ, văn hóa ứng xử, tính nhân văn trong công tác Công an vì nhân dân phục vụ, gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ, từng đơn vị; đánh giá những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng phong cách, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... 

Thông qua hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng phong cách bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ Tổng cục V một cách đồng bộ, toàn diện. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp, giải pháp có tính khả thi để triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động.

Phát biểu tại Hội thảo, lãnh đạo Tổng cục V mong muốn trong thời gian tới toàn thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Tổng cục V tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá tình hình; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu. Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. 

Đồng thời chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Việt Hưng