Theo báo cáo được thông qua tại Đại hội: Nhiệm kỳ qua, Hội phụ nữ đã bám sát, thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm và phong trào thi đua của phụ nữ các cấp phát động. 

Ban Chấp hành đã động viên các hội viên phụ nữ đoàn kết, yên tâm công tác, thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của lực lượng.

Đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, đã tổ chức được những hoạt động thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chị em; hội viên luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập nâng cao trình độ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trần Xuân