Tham dự buổi làm việc có Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an, Ủy viên Thường trực HĐLL Bộ Công an; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ủy viên HĐLL Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực bảo vệ ANQG.

Báo cáo kết quả công tác từ năm 2013 đến năm 2015 và kế hoạch họat động năm 2016 của Tiểu ban Lý luận về bảo vệ ANQG cho thấy, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới, Tiểu ban đã tập trung xây dựng phát triển khung lý luận về ANQG; nghiên cứu, phát triển, phổ biến, vận dụng lý luận về ANQG và cơ chế thực hiện…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Nhiệm vụ công tác năm 2016, HĐLL Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới; tạo bước phát triển về tư duy lý luận; nâng cao nhận thức, trình độ lý luận cho toàn lực lượng CAND.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn  Văn Ngọc, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Nghiên cứu phát triển lý luận trên các lĩnh vực công tác Công an làm cơ sở khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật; góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Viện Chiến lược và khoa học Công an đã tổ chức cuộc họp với các Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực ANQG để trao đổi về thực hiện Kế hoạch năm 2016 và các nhiệm vụ khác trong công tác lý luận CAND...

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐLL Bộ Công an, Cơ quan giúp việc Thường trực Hội đồng và Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực ANQG đã bàn và thống nhất phương hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển khung lý luận về bảo vệ ANQG, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới...

Hiếu Quỳnh