Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với các lực lượng khác, vừa xây dựng, củng cố, chiến đấu đánh địch, CBCS Văn phòng Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý.

Mỗi chiến công của Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn này đều gắn liền với việc tham mưu, đề xuất kịp thời, chính xác của lực lượng Văn phòng Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi…

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiều CBCS Văn phòng Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi đã được giao vị trí lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh Nghĩa Bình trước đây và Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

Trung Thành