Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các Cục, Bộ Tư lệnh, các trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc…

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả công tác đảng và công tác chính trị trong CAND Quý I-2019 cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn trực tiếp của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, các nội dung công tác đảng, công tác chính trị trong CAND đạt được nhiều kết quả tích cực; các nhiệm vụ được triển khai cơ bản đúng tiến độ theo chương trình đề ra. 

Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở theo mô hình, tổ chức mới; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đã được tăng cường, nhất là triển khai kịp thời, có hiệu quả việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Toàn cảnh hội nghị

Qua đó đã nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành điều lệnh của cán bộ chiến sĩ CAND; đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Gia Bảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình sáp nhập tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, công tác hồ sơ đảng viên... tại đơn vị, địa phương; đánh giá tình hình tư tưởng, cán bộ đảng viên, chiến sỹ trước việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập tổ chức, tinh giảm biên chế; giải pháp, kiến nghị đối với công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên…


Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo khẳng định, năm 2019 là năm có vị trí rất quan trong trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã xác định là năm “hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở” với phương châm hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

Với chức năng tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo về công tác đảng và công tác chính trị trong lực lượng CAND, Quý II-2019 và trong thời gian tới, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, “nói đi đôi với làm”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương theo Quy định số 01, ngày 19-2-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, nhận diện và đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong dịp tổ chức đại hội đảng các cấp. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt chú ý xây dựng hình ảnh thân thiện, gần dân, trọng dân của người cán bộ chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân…


Quỳnh Vinh