Trung tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Nhằm phát huy sức mạnh của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy Bình Phước, hướng dẫn của Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các đơn vị, địa phương đã thực hiện nhiệm vụ huy động thông qua các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng lực lượng tự quản về ANTT cơ sở; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, củng cố, kiện toàn các cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bình Phước có 14 loại mô hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT do cơ quan Công an xây dựng hoặc phối hợp hướng dẫn xây dựng; 866/866 khu dân cư đều xây dựng mô hình. Một số mô hình được duy trì và hoạt động hiệu quả, như: “Tổ an ninh nhân dân”, “Đội dân phòng”, “Tổ xung kích phòng, chống tội phạm”, “Đội xe ôm tự quản”, “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động”...

Đại tá Trần Thắng Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nêu kinh nghiệm: Để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt kết quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể và người dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an. Công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nên phải tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể. Công an tỉnh phải xây dựng được thế trận an ninh nhân dân, làm tốt chức năng thường trực, tham mưu, hướng dẫn, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Phải biết khơi dậy, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của người dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là công tác phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. 

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư tại Bình Phước thông qua những cách làm thiết thực, cụ thể. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Tỉnh đến cơ sở về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia.

Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ ANTT. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát huy vai trò các vị chức sắc, tín đồ trong các tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm. Lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục chủ động trong phối hợp với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Đức Mừng