Năm 2019, một năm sau khi triển khai thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn nhất định như ngân sách nhà nước đầu tư cho CNAN còn hạn hẹp; cơ chế, chính sách, thị trường nhiều mặt tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), vướng mắc trong phân cấp ủy quyền đầu tư, trong quy trình, thủ tục, cơ chế liên doanh, liên kết... vượt qua những khó khăn đó, các đơn vị trực thuộc đã đoàn kết, quyết tâm và hoàn thành được Nghị quyết, Chương trình công tác đề ra năm 2019.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Duy Toan trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng Tổng hợp.
Các tập thể được trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Tập thể lao động xuất sắc.

Trong đó, đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, là cơ sở để tạo hành lang pháp lý quan trọng trong lĩnh vực CNAN, nghiên cứu xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về CNAN.

Tiếp tục triển khai phương án sắp xếp DN nhà nước Bộ Công an đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tham mưu, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của các DN và các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị thành viên của các DN; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo, như vấn đề thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần, đề xuất tháo gỡ những khó khăn cho DN.

Ghi nhận thành tích của các đơn vị, Bộ Công an và Cục CNAN đã tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua cho nhiều tập thể, cá nhân.

Năm 2020, Cục CNAN sẽ tập trung thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2020 của Bộ Công an “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đề nghị tập thể CBCS tập trung triển khai có hiệu quả vào 6 mặt công tác trọng tâm.

 

Tâm Phạm