Năm 2018, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị công tác Công an của Bộ Công an, Cục CNAN và các đơn vị trực thuộc đã chủ động xây dựng các chương trình công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả chung đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Thời gian qua, đứng trước khó khăn khách quan như : Chính sách cắt giảm đầu tư công, ngân sách nhà nước đầu tư cho CNAN còn hạn hẹp; cơ chế, chính sách, thị trường nhiều mặt tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng Cục CNAN đã chủ động, tích cực tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong lĩnh vực CNAN.

Đảng ủy Cục CNAN ra mắt tại Hội nghị.

Triển khai có hiệu quả Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước Bộ Công an giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Bộ Công an và triển khai xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND. Xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án về phát triển CNAN, cơ sở sản xuất trong CAND cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Duy Toan trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể .

Tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trước tiên là nâng cao tính chủ động cũng như chất lượng của công tác tham mưu. Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp, tiến độ các đề án, dự án. Chú trọng công tác hoạch định chiến lược lâu dài nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không những đạt và vượt kế hoạch được giao, bảo toàn vốn nhà nước, và phát triển bền vững.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, Cục trưởng Cục CNAN Đại tá Nguyễn Duy Toan cho biết: Thời gian tới, Cục CNAN sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; quan tâm công tác đào tạo, nhất là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ và công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, để pháp huy hết trình độ năng lực công tác.

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục CNAN phát biểu tại Hội nghị.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện các đề án, dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tích cực, sáng tạo để nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, liên doanh, liên kết, đảm bảo chất lượng sản phẩm phục vụ ngành Công an và tích cực tham gia thị trường. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, chăm lo đến đời sống, chế độ chính sách cho CBCS, công nhân viên, người lao động tạo không khí đoàn kết, thi đua sôi nổi… hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Cục CNAN đã công bố quyết định và ra mắt các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng của Cục; đồng thời triển khi quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tâm Phạm