Trong 6 tháng đầu năm, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác Công an đã được Đảng ủy, lãnh đạo Viện tập trung chỉ đạo, thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác Công an năm 2019. 

Trong đó, Viện đã chủ động tham gia các chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ đã ký giữa Bộ Công an với Bộ Khoa học – Công nghệ trong đó có chương trình nghiên cứu khoa học phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam xây dựng đề án phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng thời chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ cho Công an các đơn vị địa phương giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra. 

Tham gia và đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác phối hợp tác chiến kỹ thuật trong các phương án bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện, hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước tổ chức tại Việt Nam, dấu ấn là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội và Đại lễ liên hợp quốc Vesak 2019 tại Hà Nam. 

Bên cạnh đó, Viện đã chủ động lập kế hoạch, tổ chức phát động những đợt thi đua thiết thực do Bộ phát động và đã được các đơn vị trực thuộc hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả. Các kế hoạch nghiên cứu, chế tạo hoàn thành đúng hạn, sản phẩm có chất lượng tốt, nhiều kế hoạch đột xuất phục vụ chiến đấu được đáp ứng kịp thời…

Ngoài đánh giá những thành tích cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Báo cáo cũng đề ra 14 mặt công tác quan trong cần tiếp tục tập trung triển khai 6 tháng cuối năm 2019.

Các cá nhân xuất sắc được trao tặng giấy khen tại Hội nghị.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Viện Khoa học Công nghệ đã đạt được 6 tháng đầu năm, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gợi mở một số vấn đề Viện Khoa học Công nghệ cần tập trung nghiên cứu, bàn giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Trước tiên, cần tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong 6 tháng cuối năm 2019 đối với chính sách, định hướng lớn về khoa học và công nghệ. 

Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 phục vụ công tác nghiệp vụ. Tập trung hiện đại hóa hệ thống thông tin chỉ huy, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác Công an, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50 ngày 30-5-2014 của Ban  Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trong CAND. 

Chuẩn bị chu đáo nội dung để tổ chức Hội thảo ASEAN về phối hợp, hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ để chế tạo các phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác nhân dịp Việt Nam là Chủ tịch năm ASEAN - 2020.

Song song với đó, cần làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trước mắt, cũng như lâu dài để tăng cường ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học, công nghệ; triển khai nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế cả về nghiên cứu và đào tạo với các nước có công nghệ tiên tiến và các tổ chức quốc tế nhằm tìm kiếm công nghệ mới và đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tìm kiếm những chuyên gia giỏi. 

So sánh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học cũng giống như các tuyển thủ của một đội bóng đá chuyên nghiệp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng “ Muốn đạt được thành công, toàn thể tập thể Viện cũng như mỗi CBCS cần phải đề ra mục tiêu hết sức rõ ràng, cụ thể để phấn đấu. Tập thể có đoàn kết, cùng đồng lòng, cùng nỗ lực thì mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao nhất định sẽ thành công”.

Phạm Tâm