Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an - đơn vị Cụm trưởng, 6 tháng đầu năm 2017, hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017 do Bộ Công an phát động, góp phần thắng lợi Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2017, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí phấn đấu cụ thể.

Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu phát biểu tại Hội nghị.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác Công an, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị được giao. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả; kịp thời nắm tình hình tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; 

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu hiện hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sỹ. 

Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng nhân tố mới, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua. Cần bám sát mục tiêu nội dung thi đua 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Công an đã đề ra, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các mặt công tác của mỗi đơn vị; hoàn thành các nội dung hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong Cụm đã đề ra từ đầu năm...

Anh Hiếu