Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu các nội dung cơ bản: Nghị quyết "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng"; "Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; kết luận "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020".

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đây là những vấn đề cấp thiết, đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X trong lực lượng CAND là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Đồng thời, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X cần gắn với các nội dung thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện Di chúc của Người, phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Từ Hội nghị này các đồng chí dự tập huấn sẽ có trách nhiệm truyền đạt Nghị quyết tới từng đảng viên thuộc tổ chức cơ sở Đảng của mình

Việt Hưng