Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân đã có những tên gọi khác nhau: Trường Huấn luyện Công an (1946- 1949), Trường Công an trung cấp (1949 - 1953), Trường Công an Trung ương (1953 - 1974), Trường Sỹ quan an ninh (1974 - 1981), Trường Đại học An ninh nhân dân (1981 - 2000) và từ năm 2001 đến nay là Học viện An ninh nhân dân. 

Trong suốt 70 năm qua, Học viện An ninh nhân dân đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại, trong đó 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 2 lần phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và đặc biệt là Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước.

Có được những thành tích đó trước hết là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên Học viện An ninh nhân dân trong từng thời kỳ; sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND... Trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng bộ Học viện là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự phát triển của Học viện. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo chủ chốt Học viện ANND và các đại biểu dự lễ khánh thành Khu Di tích Học viện tại Sơn Dương, Tuyên Quang, tháng 4-2016.

Xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, nên Đảng bộ Học viện đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đó, từ việc xác định chủ trương, quan điểm, phương hướng đến việc tổ chức thực hiện trên thực tế và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Việc xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị là cơ sở, căn cứ để lãnh đạo, cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác khác nhau của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học như xây dựng nội dung chương trình, đào tạo, biên soạn, chỉnh lý giáo trình tài liệu dạy học; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; công tác quản lý sinh viên; nghiên cứu khoa học; hậu cần đời sống; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật…

Trong 40 năm đào tạo đại học, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng 35.514 cán bộ Công an. Học viện đã xây dựng, hoàn thiện mục tiêu chương tình đào tạo các chuyên ngành đại học, cao học, nghiên cứu sinh đã ngày càng hoàn thiện hơn, mang tính khoa học, hiện đại, phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Hệ thống giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn ngày càng phong phú, đa dạng cho tất cả các cấp học, hệ học và các loại hình đào tạo. Học viện thường xuyên đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. 

Từ chỗ bộ máy tổ chức chỉ có 3 đầu mối trực thuộc, đến nay Học viện đã có 1 Viện Khoa học An ninh và 37 đơn vị đầu mối. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định của Nhà nước, của Bộ Công an; số cán bộ, giáo viên có trình độ trên đại học là 377 cán bộ, giảng viên trong đó có 6 giáo sư, 19 phó giáo sư, 82 tiến sĩ. 

Đảng bộ Học viện thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đủ sức lãnh đạo Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi giai đoạn cách mạng. Sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Học viện cũng chính là phản ánh kết quả các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện. 

Về chính trị, tư tưởng, Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, ban thường vụ và người đứng đầu cấp ủy về mọi mặt, có đủ khả năng vận dụng, quán triệt, cụ thể hoá đường lối, nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị; có khả năng xác định đúng đắn và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đồng thời, phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ đảng viên, cán bộ, giáo viên tham gia vào việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Về tổ chức, Đảng bộ thường xuyên nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ Học viện; tổ chức bộ máy chuyên môn của Học viện theo hướng chuyên sâu, tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và sự thay đổi của tình hình trong từng giai đoạn cách mạng. 

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, mà trọng tâm là đội ngũ giáo viên. Từ chỗ thiếu cán bộ, giáo viên đến nay Học viện đã có một đội ngũ cán bộ, giáo viên có chất lượng tốt, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới. Trong công tác cán bộ, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên đầu ngành, đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trẻ. 

Thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên, tập trung vào phát triển đảng viên trong học viên, đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đội ngũ đảng viên ngay từ khâu đào tạo, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện, nhất là của các tổ chức đảng trong khối học viên.

Với những thành tích trên, trong nhiều năm liền, Đảng bộ Học viện luôn được Đảng ủy cấp trên đánh giá và công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015 Học viện đã được Bộ Công an công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND.

Trong những năm tới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, để đưa Học viện An ninh nhân dân trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia của hệ thống giáo dục quốc dân vào năm 2020, Đảng bộ Học viện cần tiếp tục đổi mới, tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, cần tập trung vào những vấn đề sau:

- Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công cuộc đổi mới đất nước một mặt tạo tiền đề, điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện Học viện, mặt khác cũng đặt ra những yêu cầu mới cùng những nhiệm vụ nặng nề trên các lĩnh vực đòi hỏi Đảng bộ Học viện phải có sự đổi mới trên các mặt công tác, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong mọi hoạt động và đảm bảo sự linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của thời kỳ mới.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, thông thạo ngoại ngữ, có phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến, hiện đại. Đây là yếu tố quyết định trực tiếp nhất đến chất lượng đào tạo, vừa là vấn đề cấp bách, nhưng cũng vừa là vấn đề thường xuyên, chiến lược, lâu dài.

- Nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong nghiên cứu khoa học nhằm đưa Học viện An nhân dân trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của ngành và của cả nước, nhất là về lĩnh vực phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh quốc gia. Đẩy mạnh công tác đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo học chế tín chỉ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, đào tạo gắn với sử dụng đúng chuyên môn được đào tạo, đào tạo theo những gì ngành và xã hội cần chứ không phải đào tạo theo những gì mà Học viện có.

- Mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành Công an, với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để tranh thủ, khai thác tối đa mọi nguồn lực phục vụ cho đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và cán bộ, công nhân viên.

Với kinh nghiệm lãnh đạo 70 năm qua, với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được tăng cường, nhất định Đảng bộ Học viện An nhân dân sẽ tiếp tục lãnh đạo các đơn vị trong toàn Học viện thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND.

           



Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện