Báo cáo chính trị Đảng bộ Cục Viễn thông và cơ yếu khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Cục Viễn thông và cơ yếu đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 

Ngay sau khi Bộ triển khai mô hình tổ chức mới, Đảng ủy Cục nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020  đã đề ra.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng BCH Đảng ủy Cục Viễn thông & Cơ yếu nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Cụ thể là đã bám sát nhiệm vụ chính trị; Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin liên lạc và cơ yếu. Cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, lề lối làm việc, quy trình công tác; tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan công tác quản lý nghiệp vụ thông tin liên lạc, cơ yếu trong CAND, tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý nghiệp vụ chuyên ngành được chặt chẽ, thuận lợi, phù hợp với thực tế phát triển công tác thông tin liên lạc, cơ yếu CAND trong tình hình mới.

Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thông tin liên lạc, cơ yếu bảo đảm thông tin thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời phục vụ đắc lực trong công tác chỉ đạo, chỉ huy của lãnh đạo Công an các cấp. 

Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành Công an, phục vụ hiệu quả việc triển khai Công an xã chính quy; triển khai Chính phủ điện tử trong CAND; triển khai các dự án cơ sở dữ liệu lớn phục vụ hiện đại hoá ngành Công an theo chủ trương của Đảng, Nhà Nước và Bộ Công an như: Dự án căn cước công dân; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hộ chiếu điện tử; quản lý đối tượng hình sự lưu động..Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm coi trọng, qua đó năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới và các đại biểu tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã ghi nhận,  biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà Đảng bộ Cục Viễn thông và cơ yếu đã đạt được. 

Thứ trưởng đánh giá cao tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, các ý kiến tham luận tại Đại hội. 

Gợi mở một số vấn đề cần tập trung nghiên cứu, thảo luận tại Đại hội, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đề nghị toàn thể Đại hội tiếp tục phân tích, đánh giá, làm rõ hơn các nguyên nhân các tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trước dự báo tình hình thế giới, khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CAND ngày càng hết sức nặng nề, trong đó vấn đề bảo mật thông tin trong viễn thông, cơ yếu đóng vai trò rất quan trọng, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới lưu ý: Đảng bộ Cục cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND. Chủ động làm tốt tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong lĩnh vực quản lý thông tin liên lạc, cơ yếu theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên sâu; công tác đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thông tin liên lạc, cơ yếu CAND phải bám sát yêu cầu phục vụ các lực lượng trực tiếp chiến đấu của lực lượng Công an.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cục Viễn thông & Cơ yếu  nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Để thực hiện tốt được điều này, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cho rằng cần phải làm tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triển viễn thông và thông tin liên lạc CAND. Đặc biệt là cần thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển thông tin liên lạc, công nghệ thông tin, cơ yếu đến năm 2025, tầm nhìn 2030, đầu tư phát triển cơ yếu CAND đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

 Mặt khác, tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghiệp vụ thông tin liên lạc, cơ yếu CAND để tạo hành lang pháp lý, bảo đảm quan lý chặt chẽ mọi hoạt động của công tác thông tin liên lạc và cơ yếu CAND. 

Thường xuyên củng cố, tăng cường đầu tư bảo đảm mạng thông tin liên lạc, cơ yếu hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy và chiến đấu của các lực lượng trong mọi tình huống.

Các đại biểu dự Đại hội.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL; đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tâm Phạm