Qua đại hội sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua của lực lượng CAND những năm tiếp theo. Biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân Anh hùng, những điển hình tiên tiến, những gương tiêu biểu trong phong trào thi đua từ năm 2000 đến nay;  động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lê Văn