Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cho biết, qua tổng hợp kết quả kiểm tra chéo, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã triển khai đầy đủ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019… 

Các đơn vị trong Cụm đã bám sát, chủ động triển khai, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn liền với thực hiện nhiệm vụ công tác chiến đấu. Qua đó, đã thực sự tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng hoàn thành tốt các mặt công tác, được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra; đã tham mưu cho Bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các mặt công tác nghiệp vụ. 

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng được Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo sâu sát, việc khen thưởng, biểu dương cho các tập thể, cá nhân được thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ  trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cụm thi đua số 5 có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận được các phần thưởng cao quý

 Năm 2019, các đơn vị trong Cụm đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Tại Hội nghị đã bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2019; đồng thời bầu Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng là Cụm trưởng và Cục Cảnh sát giao thông - Cụm  phó  năm 2020.


Minh Hiền