Đại tá nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh chủ trì hội nghị cho biết, thực hiện Kế hoạch số 101 ngày 26-11-2018 và theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Qua đó, vận dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Tại Công an Hải Dương

Sáng  20-12, Đảng Bộ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Tham gia học tập có hơn 200 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư, phó Bí thư, lãnh đạo các đơn vị và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị.

Mục đích của hội nghị tiếp tục nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh hiểu sâu sắc và nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, trên cơ sở đó giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Các đại biểu tại hội nghị.

Trong hội nghị, các vấn đề được triển khai học tập gồm: Nghị quyết số 36-NĐ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…,Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.                                                                                                            


Vũ Linh – Xuân Mai - Văn Tú