Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Qúy I năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác Qúy II. Trong đó, Qúy I năm 2017, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT các cấp trong đảng bộ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự Hội nghị.

Theo chương trình, các nhiệm vụ đều tăng 40% so với kế hoạch của năm 2016, với định hướng là kiểm tra, giám sát phục vụ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII)… 

Nhiều nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, hoặc dư luận quan tâm như: Công tác cán bộm việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý tài chính, tăng cường kiểm tra trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND; triển khai nhiều nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm...

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ Công an Trung ương nói riêng phải tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt chương trình công tác Qúy II và năm 2017, Thứ  trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; xác định rõ đâu là nhiệm vụ của cấp ủy, đâu là nhiệm vụ của UBKT để tránh trùng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm; tập trung công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng... Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống lý luận, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND. 

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với UBKT các tỉnh, thành ủy những như đối với các cơ quan có liên quan; đề xuất việc thực hiện chế độ, chính sách và cơ chế đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ kiểm tra để thu hút người có tâm, có tầm về làm công tác kiểm tra.

Minh Hiền