Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2016, Lực lượng HC-KT CAND đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó đã tạo chuyển biến rõ nhất trên tất cả các mặt công tác là từng bước chuyển hẳn theo phương châm HC-KT “chủ động đảm bảo”;

Chủ động tập trung đầu tư trang bị có trọng tâm, trọng điểm cho lực lượng trọng yếu, địa bàn trọng điểm và lực lượng trực tiếp chiến đấu; cơ bản chấm dứt tình trạng “xin - cho” trong đảm bảo HC-KT; tăng cường quản lý Nhà nước về HC-KT; chủ động cao nhất đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự của các lực lượng CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác mà Tổng cục HC-KT đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh 10 mặt công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, Tổng cục HC-KT phải làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về HC-KT gắn với cải cách hành chính; chủ động các phương án HC-KT đáp ứng cao nhất yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong mọi tình huống.

Về công tác Y tế CAND, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đặc biệt nhấn mạnh, Tổng cục HC-KT phải khẩn trương triển khai thực hiện kết luận số 118 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX sau tổng kết 10 năm về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trong y tế CAND. Sớm nghiên cứu sửa đổi quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống y tế CAND đến năm 2020 cho phù hợp với luật khám bệnh, chữa bệnh và luật BHYT sửa đổi.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đã dành thời gian để chỉ đạo về công tác nghiên cứu KHCN, Thứ trưởng yêu cầu trên mặt công tác này, Tổng cục HC-KT cần tránh dàn trải, lãng phí, phải bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; giải quyết dứt điểm các đề tài, nhiệm vụ tồn đọng.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục HC-KT phải làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Anh Hiếu - Trần Xuân