Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác trong 9 tháng năm 2018 của Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho thấy, mặc dù thời gian qua, tập thể lãnh đạo, CBCS Cục Cảnh sát PCTP về môi trường nói riêng, lực lượng Cảnh sát môi trường nói chung đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ANTT, phục vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước.

Cục đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, xử lý vi phạm trong cả ba lĩnh vực: môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; đã phát hiện, xử lý hơn 16.300 vụ vi phạm...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường trong công tác đấu tranh PCTP thời gian qua, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã đạt được.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ: Những năm qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm ở nước ta diễn ra phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước và đời sống, sức khỏe của nhân dân. 

Nhận thức rõ điều đó, trong quá trình xây dựng, tham mưu với Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Đề án 106 về kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định giữ lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường với tư cách là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm. 

Điều đó cho thấy sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vào vai trò, vị trí của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng đồng chí Cục trưởng và 6 đồng chí được Bộ trưởng điều động, phân công giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Công an và nhân dân giao phó, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trong bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt hơn nữa công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình, dự báo chiến lược, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, nhạy cảm để tham mưu cho lãnh đạo các cấp có giải pháp chỉ đạo, xử lý; xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTP về lĩnh vực môi trường; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc phức tạp, những “điểm nóng” liên quan lĩnh vực môi trường, gây phức tạp về ANTT.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, Cục cần khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy và các điều kiện làm việc; sắp xếp đào tạo cán bộ đảm bảo bộ máy “vừa hồng vừa chuyên”, tinh giản gọn nhẹ mà hiệu quả; hoàn thiện các quy chế làm việc đổi mới, cải tiến lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo chỉ huy; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho CBCS vững vàng về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác PCTP tội phạm về môi trường trong tình hình mới, đảm bảo phương châm “Bộ tinh, tỉnh gọn, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”...

Tại Hội nghị, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Thiếu tướng Lê Tấn Tảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an được điều động, phân công giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường; điều động, phân công 6 đồng chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng gồm: Đại tá Trần Trọng Bình, Đại tá Vũ Duyên Hải, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Thượng tá Trần Quốc Xanh, Đại tá Nguyễn Văn Sáu và Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt


Tâm Phạm