Đã có 130 bảo vệ dân phòng trên địa bàn toàn tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Tromg 15 ngày, các học viên được lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc truyền đạt một số nội dung, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ như; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những nguyên tắc cơ bản trong việc tổ chức thực hiện của lực lượng Bảo vệ dân phố; công tác nắm tình hình, tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa bàn dân cư; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; công tác quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư.

Nguyễn Khương