Sau hai năm, 115 học viên đã được học tập các môn khoa học cơ bản, khoa học cơ sở và nghiệp vụ chuyên môn ngành quản lý TTXH, được quán triệt, nghiên cứu những quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lớp học được tổ chức giảng dạy theo hình thức vừa làm vừa học, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Cho đến nay đã có 501 đồng chí trưởng, phó Công an xã và dự nguồn trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình được đào tạo hệ trung cấp nghiệp vụ Công an.

Hồ Tuyên