Buổi tuyên truyền của phòng PC49 Công an tỉnh Tây Ninh xoay quanh các nội dung gồm: Quản lý, xử lý chất thải rắn thông  thường và chất thải nguy hại; xả nước thải, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất; không xả nước thải gây ô nhiễm ra môi trường; xả nước thải chưa được xử lý ra môi trường là vi phạm pháp luật; các văn bản pháp luật bảo vệ môi trường và chiếu phim tư liệu về công tác xử lý rác thải sinh hoạt. 

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường...

Cán bộ Công an Tây Ninh tuyên truyền cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trảng Bàng
N.Huyền – T.Nhung