Trong năm 2019, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội và hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định trật tự, an toàn toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác bảo đảm ANTT.

Toàn cảnh hội nghị.
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh.

Thông qua chương trình phối hợp đã phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, phong trào thi đua của lực lượng CAND và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung đã ký kết, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện hiệu quả đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đặc biệt trong công tác đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh  và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp.


Minh Quỳnh