Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn-Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đến cán bộ chủ chốt Công an Quảng Bình.
Cán bộ chủ chốt các phòng, ban Công an Quảng Bình học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, sau hội nghị kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, gắn với thực tiễn của đơn vị mình; triển khai một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Sông Lam-Quang Văn