Năm 2019, Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2019, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và UBKT Đảng ủy CATW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nổi bật là, tham mưu cho UBKT giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW lãnh đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND trong đó tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; xây dựng, ban hành và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW năm 2019; ban hành nội dung gợi ý kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2019 đối với 69 tập thể đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên đảng ủy là lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Công an, gợi ý kiểm điểm riêng đối với 25 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy CATW và 11 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự hội nghị.

Tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và 3 kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát phát sinh theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, ban thường vụ Đảng ủy CATW. Tham mưu giúp UBKT tổ chức thực hiện và hoàn thành 30 cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình công tác và 5 cuộc kiểm tra, giám sát phát sinh trong năm 2019; chỉ đạo UBKT Đảng ủy CATW thực hiện tốt các kế hoạch công tác nắm tình hình. 

Qua nắm tình hình đã phát hiện dấu hiệu vi phạm ở một số tổ chức đảng và xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Hoàn thành 17 kế hoạch xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Chủ động tham mưu, tổ chức nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở 21 đảng bộ công an các tỉnh, thành phố đặc biệt tập trung nắm tình hình ở các đảng bộ báo, đài phản ánh về những sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên…. 

Trong năm 2020, UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chủ thị của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của UBKT Trung ương để tập trung tham mưu thực hiện thắng lơi, chương trình kế hoạch công tác năm 2020; làm tốt công tác tham mưu, tăng cường công tác nắm bắt tình hình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… 

Tham mưu ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng uy CATW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND” đã được Ban Thường vụ Đảng ủy CATW phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy trình lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. 

Tăng cường quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đặc biệt là quan hệ giữa Đảng ủy CATW và UBKT Trung ương, các ban đảng của Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; quan hệ giữa ủy ban kiểm tra với cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cùng cấp và quan hệ phối hợp với tinh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với đảng bộ công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, thẩm quyền. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao cờ thi đua năm 2019 của Bộ Công an cho 1 đơn vị thuộc Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW.

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong CAND….

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã đạt được trong năm 2019. 

Trong năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong đó nhấn mạnh một số nội dung: Khẩn trương quán triệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; cụ thể hóa phương châm hành động, các giải pháp trọng tâm đột phá năm 2020 vào chương trình, kế hoạch công tác. 

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện 19 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và 36 nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy CATW (tăng 12% so với năm 2019), đồng thời tham mưu giải quyết kịp thời nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khiếu nại, tố cáo, đột xuất. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các quyết định, quy trình, hướng dẫn toàn diện, liên thông, xuyên suốt để tạo điều kiện cho UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND”; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy CATW báo cáo, đề xuất Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo chặt ché, đúng quy trình, quy định, thẩm quyền. 

Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ngành kiểm tra đảng trong CAND; ứng dụng công nghệ, thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng… Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND.

   

Với kết quả đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019, Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW lần đầu tiên được Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”.


Nguyễn Hương