Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc trang bị trực thăng chữa cháy là chưa phù hợp. Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, trực thăng không chỉ phục vụ mục đích thuần túy chữa cháy mà còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, ở những nơi không thể tiếp cận được bằng đường bộ, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp khẩn cấp cần cấp cứu.

Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Cảnh sát PCCC tham mưu, tổ chức thực hiện việc trang bị trực thăng chữa cháy. Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, phải đến năm 2025 – 2030 căn cứ trên điều kiện cơ sở vật chất, kinh tế-xã hội, Hà Nội mới bàn đến việc mua trực thăng phục vụ công tác PCCC.

D.L.