Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Cục Tham mưu An ninh luôn đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác an ninh. Phối, kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn tốt trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước….

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với công tác tham mưu an ninh hiện nay là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; chủ động đề xuất  lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, đối sách trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chú trọng đổi mới sâu sắc, toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ an ninh cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là vừa thực hiện chức năng tham mưu, vừa giúp lãnh đạo các cấp thực hiện chức năng quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hưng Việt.