Tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010- 2015. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra, tổ chức nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để chủ động, tích cực phòng ngừa, tổ chức đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng công tác đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí yêu cầu Công an Nam Định cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. Trước mắt bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo vệ bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV.

Quý – Xuân