Nhìn chung, Chỉ huy Công an phường, lực lượng CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT làm tốt công tác nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia bảo vệ ANTT; chủ động làm nòng cốt phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và các tổ chức quần chúng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều nội dung, biện pháp và hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần đảm bảo tình hình ANTT và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dịp này, Công an TP triển khai quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Thông tư 09 của Bộ Công an, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực công tác của CSKV, xây dựng lực lượng CSKV ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giữ gìn ANTT tại cơ sở trong tình hình mới.

Nhân Sơn - Văn Hóa