Kết quả đó được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 (tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 26 – 27-12-2016): “Trong những thành tựu chung ấy của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân”…

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình".

Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư là sự tiếp nối, cụ thể hóa quan điểm, tư tưởng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói chung và tư cách người Công an cách mạng nói riêng.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ những mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh với nhiều cơ hội, thách thức. Để hoàn thành mục tiêu đó, yêu cầu về công tác con người nói chung, công tác cán bộ của lực lượng CAND nói riêng vừa là điều kiện, vừa là động lực bảo đảm việc thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp và khó lường, chiến lược “Diễn biến hòa bình” tiếp tục được các thế lực thù địch thực hiện với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới trong bối cảnh một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ảnh: CTV.

Cùng với đó là tình trạng tham nhũng, lãng phí gây bức xúc trong nhân dân… Như Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Đây là thực trạng nguy hiểm đang diễn ra nhức nhối, làm giảm sức chiến đấu và uy tín của tổ chức Đảng.

Cùng với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, yêu cầu về phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, hiệu quả.

Quán triệt nghị quyết của Đảng, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Bước sang năm mới 2017, là năm thứ hai, có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 - 2020, yêu cầu nhiệm vụ công tác rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang; tăng cường đổi mới, kỉ cương, trách nhiệm; hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và cả hệ thống chính trị; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo đảm CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng con đường xã hội chủ nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Từ kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, có thể nhận thấy công tác con người nói chung, công tác cán bộ nói riêng tiếp tục được khẳng định vai trò hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công an trong sạch, vững mạnh, có đủ sức đề kháng đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Đó chính là yêu cầu cấp bách để lực lượng CAND tạo chuyển biến, đột phá mới về chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CAND